Övergångsbestämmelser

Utövare som kommer från annan stil och innehar viss elevgrad i sådan stil, skall som utgångspunkt anses få behålla den grad denne haft i sin gamla vid stil inträdet i Ju-jutsu Ryu, förutsatt att det är fråga om en ju-jutsu stil som är allmänt erkänd inom eller utom Sverige.

Vid övergång av elevgrad, äger inte utövaren rätt att agera examinator före den dag utövaren fullgjort minst en egen gradering inom Förbundet.

Vad som stadgas ovan, gäller även dangrader. Dock skall alla dan-grader anmälas till Förbundsstyrelsen och fastställas av denne, innan övergången är fullbordad. Förbundsstyrelsen skall särskilt bedöma om dangraden är i hög grad motsvarande vår egen bedömningsmall, eller vid avvikelse som inte är av mindre art, förordna om att graden gäller utan examinatorsrätt intill dess att utövaren fullbordat minst en gradering inom Förbundet.

Vid all övergång från annan stil, som i grunden inte utgör traditionell ju-jutsu, skall den enskildes kompetens och förutsättningar bedömas, samt i samtliga fall, även vid elevgrader, skall övergången godkännas av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen sätter i sitt ställe att vidta bedömningen.

Övergångsgradering kan förenas med merit- och teknisk gradering.

Lämna ett svar