Förbundsstyrelsen fastställer i särskild graderingsföreskrift, vilka meriter som skall gälla vid varje tillfälle för meritgradering.

Ny graderingsföreskrift får inte börja gälla förrän efter tidigast en ordinarie förbundsstämma.

Föreskrift för meritgradering

För att uppbära en gradering på meriter kan olika meriter vägas in. Tävlingsmeriter och administrativa/funktionärs meriter får även kombineras.

Alla meriter omsätts i poäng. Poängtal ger riktlinje för RGK om lämplig grad. Dock avgörs varje grad genom individuell bedömning oaktat antal poäng sökanden har. Bedömning görs i första hand utefter intjänade poäng efter erhållande av annan dan-grad inom JJR. (Detta medför i princip, att dan-graderad från annan stil, först måste bli övergångsgraderad, och därefter poängberäknas för sina insatser inom JJR)

1 dan     100 poäng          6 dan      600 poäng

2 dan     200 poäng          7 dan     700 poäng

3 dan     300 poäng          8 dan     800 poäng

4 dan     400 poäng          9 dan     900 poäng

5 dan     500 poäng         10 dan     1 000 poäng

För att öka ”svårighetsgraden”, dvs att inte urholka värdet av högra dan-grad, avräknas sedan från det insamlade poängtalet 5% gånger utövarens dan-grad från poängen (gäller dock ej till 1 dan). Ett räkneexempel; en utövare med 4-dan, har under en viss tid intjänat 200 poäng till. Poängvärdet är då 5% x 4 = 20 % x 200 poäng = 160 poäng. RGK kan då välja att gradera utövaren till 5-dan enligt grundregeln. Om samma utövare väntar tills denne har 250 poäng, kan RGK gradera denne till 6-dan enligt grundregeln.

För 1 dan skall dock alltid en teknisk gradering också ske (gäller vid administrativ / funktions gradering). RGK kan dock besluta om begränsad omfattning av den tekniska graderingen.

TÄVLINGSMERITER – poängberäkning

Endast tävlingsmeriter från av Förbundet sanktionerade eller erkända tävlingar får tilldelas poäng enligt detta system.

                          1:a plats / Guld    2:a plats / Silver   3:e plats / Brons

Nationell SR         5 poäng                   3 poäng                  1 poäng

Nationell Ligatotal 15 poäng                10 poäng                 5 poäng

SM                       20 poäng                10 poäng                 5 poäng

Internationell SR   25 poäng               15 poäng                10 poäng

EM                       50 poäng               25 poäng                15 poäng

VM / WG             100 poäng              50 poäng                25 poäng

 

Junior tävling, J18-21 ger 2/3 av SR poäng.

Ungdoms tävling U10-U16 ger 1/3 av SR poäng. (3e plats i nationell tävling ger inget poäng).

Junior poäng kan användas för att bedöma kombinerad kyu-gradering för utövare under 18 år, samt i särskilda fall ungdomspoäng för utövare under 15 år på samma sätt.

 

ADMINISTRATIV JJR / FUNKTION JJR – poängberäkning

Särskilt för administrativa / funktionärs meriter är, att funktionen skall upprätthållits aktiv under minst ett år för att kunna tilldelas poäng.

Poäng per år :  Förbundsstyrelse Förbundskommitté Medlemsförening

Ordförande         10                     5                            5                        Vice ordförande    5                     2                            2 Sekreterare          5                     2                             2 Kassör                 5                     2                             2 Styrelseledamot   5                     1                             1               Suppleant            2                     1                             –

Revisor               5                     –                              2

Riksinstruktör              20                                                                           Elitinstruktör                15                                                                               Förbundsinstruktör       10                                                                                       Klubbinstruktör              5                                                                                  Ungdomsinstruktör         2

Internationell domare    15

Nationell A-Domare      10

Nationell B-Domare       5

Nationell C-Domare       2

Tävlingsledare per förbundstävling  10

Tävlingsfunktionär per förb-tävling   2

Lägerledare per förbundsläger         5

Angivna poäng kan bli föremål för både höjning och sänkning beroende på vederbörandes reella arbetsinsats. Annan åberopad merit värderas enligt närmaste jämförbara funktion.

Lämna ett svar