Enligt Förbundsstämma 2014, utgör detta årets arbetsdokument för bastekniker. Tekniksystemet skall fastställas årligen på förbundsstämman efterhand som arbetet pågår med utvecklingen.

Tänk på, att inom ramen för den fria graderingsprövningen är det Kihon (grundteknikerna) som skall ligga till grund för teknisk gradering. Varje skola (klubb och sensei) har sedan möjligheten att själv påverka den fria utövningen av teknikerna (jigo). Vid gradering bedöms att eleven kan förfoga över kunskapen om hur grundtekniken fungerar och att eleven visar att man utefter sina egna förutsättningar förfogar över tekniken.

De jigo / renraku etc – tekniker som finns i teknikschemat, är endast en vägledning av lämpliga tekniker som kan användas för utvecklingen av elevarbetet.

Teknikkompendium Sweden jujutsu Ryu 3.0

Lämna ett svar