Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

 – Stadgar –

Antagna vid årsmöte 2012-04-14

1 kap Förbundets verksamhetsidé

Förbundet skall främst bedriva idrotten Ju-Jutsu Ryu.

Förbundet skall bedriva idrotten enligt de riktlinjer och ideal som kännetecknar svensk idrott på så sätt som beskrivs av allmänna svenska idrottsförbund, främst Riksidrottsförbundet. Detta sammanfattas på följande sätt;

 –       Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 –       Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 –       Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse, gärna förenad med allmänna idrottsliga förbund och organisationer inom och utom riket.

 –       Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med fjorton års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 15 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

–       Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 1 § Förbundets verksamhetsidé

1.1 Idrotten inom Förbundet skall bedrivas i enlighet med den av stämman beslutade verksamhetsidén som den stadgas här.

 2 kap Allmänna bestämmelser för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden (JJR)

 § 1 Uppgift

1.1        Förbundet, har till uppgift att administrera och främja stilen Ju-jutsu Ryu.

1.2        Förbundet kan efter beslut av stämman även uppta och främja andra stilar inom idrotten ju-jutsu eller andra budo-stilar.

1.3        Förbundet är en fristående stil-organisation, som dock skall verka för att delta i nationella och internationella sammanslutningar och förbund, som verkar allmänt för en god och sund idrott enligt dessa stadgar.

1.4        I Sverige skall förbundet, eller dess föreningar, med fördel tillhöra Riksidrottsförbundet genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess olika underförbund. Förbundsstämman, och i avsaknad av beslut från denna, får besluta om medlemsförening skall vara ansluten till allmänna idrottsförbunden enligt denna punkt, för att få vara medlem i Förbundet (JJR).

§ 2 Omfattning

2.1    Förbundet består av de föreningar som enligt dessa stadgar blivit medlemmar i Förbundet.

2.2    I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och förenings stadgar, skall Förbundets stadgar gälla.

 § 3 Beslutande organ

3.1    Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

4.1            Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 5 Verksamhet

5.1            Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller  förbundsstyrelse utsett organ.

 § 6 Stadgetolkning

6.1            Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutes till nästa ordinarie förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.

 § 7 Förslag till stadgeändring

7.1            Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §.

 § 8 Beslutförhet i stadgefrågor

8.1            För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall därefter godkännas av påföljande ordinarie förbundsstämma.

8.2            För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum.

8.3            Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar återbetalas till sponsorer och bidragsgivare om sådant avtalsförhållande råder vid tiden för upplösningen, annars skall tillgångarna fördelas lika mellan medlemsföreningarna som är gottstående vid tidpunkten för skiftet av tillgångarna, fördelat i förhållande till faktiska medlemsantalet i respektive förening vid angiven tidpunkt. För det fall skifte kan ske enligt denna punkt på grund av att villkoren inte kan uppfyllas, skall tillgångarna överföras till Svenska Budo & Kampsportsförbundet i Sverige, till syfte att utgöra grund för stiftelse eller avskild egendom med mål och syfte att värna om idrotten ju-jutsu.

 3 kap Förbundsstämma

 § 1 Tidpunkt och kallelse

1.1                     Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ.

1.2                     Ordinarie förbundsstämma hålles årligen på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer, dock senast årligen 31 mars.

1.3                     Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets hemsida, senast 20 dagar före mötet.

1.4                     Föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltnings- berättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet, eller hållas tillgängliga till envar som begär så, via förbundsstyrelsen.

 § 2 Extra förbundsstämma

2.1            Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla Extra förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän och föreningar senast 7 dagar före mötet.

2.2            Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma.

 § 3 Rösträtt

3.1            För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

3.2            Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal fysiska och faktiska medlemmar som föreningen haft och rapporterat senast den 31 december året före förbundsstämman,  dock högst 3 röster.

3.3            Förening skall representeras av föreningens ordförande eller annan behörig ledamot i föreningens styrelse, alternativt genom befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i föreningen, eller i vart fall en till Förbundet annan ansluten förening. Fullmakt för egen förening skall vara skriftlig om inte ombudet är känd och rapporterad som förtroendevald för föreningen. Fullmakt för annan, skall alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan utöver egen förening vid förbundstämma.

3.4            Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud enligt punkt 3.3. ovan vid förbundsstämma, gäller dock inte ledamot som väljs in till förbundsstyrelse under pågående förbundsstämma. Denna punkt gäller inte heller om Förbundets medlemsantal (antal medlemsföreningar) understiger tio till antalet.

 § 4 Omröstning och beslut

4.1            Omröstning skall ske öppet. Om röstberättiga ombud begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.

4.2            Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.

4.3            För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.

4.4            Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets Upplösning får tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.

4.5            Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.

 § 5 Ärenden

5.1            Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande vid mötet

5. Val av sekreterare vid mötet

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare (kan även vara samma som justeringsmännen, om antalet deltagande föreningar vid stämman understiger tio till antalet)

7. Godkännande av dagordningen

8. Föredragande av verksamhetsberättelse

9. Föredragande av ekonomiska förvaltningsberättelsen

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

19. Val av ordförande i Förbundet för en tid av två år.

20. Val av lägst tre och högst fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, varav lägst två ledamöter skall väljas för en tid av ett år, samt lägst en och högst två suppleanter för en tid av ett år.

21. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. (endast om antalet medlemsföreningar i Förbundet är lägst tio till antalet)

22. Val av minst en, högst två revisorer.

23. Val av stilchef för en tid av tre år, samt val av biträdande stilchef för en tid av ett år.

24. Mötets avslutande

 § 6 Valbarhet

6.1            Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som är ansluten till Förbundet. Dock får, maximalt en person, om styrelsens totala antal ledamöter uppgår till minst tre, eller två personer om styrelsens totala antal ledamöter uppgår till minst fem, väljas som ledamot även om denna ej är medlem i förening som är ansluten till Förbundet. Vad nyss sagts, skall förbehållas exempelvis sakkunniga inom idrottens område, eller annat som är till nytta för Förbundets organisation och utveckling.

6.2            Tjänsteman eller annan anställd inom Förbundet eller medlemsförening, får inte väljas som ledamot eller suppleant till förbundsstyrelsen.

6.3            Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Vad som anges i detta stycke gäller dock inte sådan person som har uppdrag som revisor i medlemsförening.

 § 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

7.1            Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna motion har förening i Förbundet.

 4 kap Förbundsstyrelsen

 § 1 Förbundsstyrelsens roll

1.1                     Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets högsta beslutande organ.

 § 2 Arbetsår

2.1            Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra Följande ordinarie förbundsstämmor.

 § 3 Styrelsens sammansättning

3.1            Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande. Därutöver konstituerar sig styrelsen inom sig själv. Dock skall minst en ledamot utses till vice förbundsordförande. Övriga poster utses av styrelsen efter behov. Suppleanter utför ledamots uppdrag endast vid frånvaro.

 § 4 Adjungerade ledamöter

4.1            Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person. Adjungerad ledamot saknar rösträtt i styrelsen.

 § 5 Kommittéer

5.1            Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

 § 6 Arbetsfördelning

6.1            Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.

§ 7 Kallelse

7.1            Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive möte.

§ 8 Beslutsmässighet

8.1            Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av röstberättigade ledamöterna, inkl. suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande.

8.2            Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8.3            Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som ersätter ledamot.

8.4            Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning per brev eller e-mail, eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte.

8.5            Om Förbundets styrelse inte är beslutsför på grund av för lite antal behöriga ledamöter och suppleanter, på grund av jäv, eller av annat skäl som må uppkomma och medför beslutsoförhet, och detta inte endast är tillfälligt, skall ordförandens röst gälla som förvaltare intill dess att ny (extra) Förbundsstämma utan dröjsmål kunnat tillkallas och ny styrelse utsetts.

 § 9 Uppgifter

9.1            Förbundsstyrelsen skall:

1. Verkställa förbundsstämmans beslut

2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk Ju-jutsu Ryu

3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet

4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga förberedelser för mötet

5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för förbundsstämman.

6. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet samt förvaltningsberättelse

7. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner

9. Föreslå avgift till Förbundet

10. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget

11. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande

12. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat och övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden  i övrigt, samt hålla styrelsens protokoll tillgängliga för medlemmarna

13. Följa idrottens utveckling och till Förbundsstämman lämna in förslag och synpunkter när detta behövs

14. Ansvara för utbildning av instruktörer inom Förbundet

15. Ha överinseende över all under Förbundet sorterande Tävlingsverksamhet, samt besluta om att i förekommande fall anordna nationella och internationella tävlingar i Förbundets regi,

16. Besluta om stöd till medlemsföreningar som organiserar tävlingar inom Förbundets verksamhetsområde,

17. Främja tävlingsutbyte med utländska organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer,

18. Utse förbundscoach för tävlingsgruppen Ju-Jutsu Ryu Fight Team Sweden,

5 kap Förbundets revision och granskning

 § 1 Revisor

1.1                     Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av årsstämman fastställda revisorerna.

 § 2 Uppgifter

2.1            Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma Efter verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna handlingarna.

 6 kap Föreningar

 1 § Stadgar

 1.1                     För förening skall ha stadgar som fastställts av en föreningsstämma.

1.2                     Föreningens stadgar får inte innehålla regler som strider mot Förbundets stadgar.

1.3                     Utan godkända stadgar kan förening inte väljas in i Förbundet. Förening som är medlem, men som ändrar sina stadgar så de står i strid med Förbundets stadgar, skall uteslutas utan dröjsmål.

1.4                     Förenings stadgar skall innehålla regler för föreningens upplösande och skifte av föreningens tillgångar. Om sådan saknas, skall föreningens tillgångar vid upplösen av föreningen tillföras Förbundet för fortsatt verksamhet inom Förbundets idrott på den ort som föreningen haft sin verksamhet.

2 § Inval

2.1            Förening skall skriftligen tillställa Förbundet ansökan om medlemskap.

2.2            Förbundsstyrelsen fattar beslut om inval av ansökande förening efter Bedömning om föreningen uppfyller Förbundets krav på föreningar.

 2.3            Föreningen skall uppfylla nedanstående villkor för att medlemskap skall beviljas:

1.   Föreningen bedriver en idrott i enlighet med Förbundets definition och bestämmelser.

2.   Ansökan görs på beslut av en föreningsstämma eller extra föreningsstämma, eller av föreningsstyrelse efter sådan  stämmas bemyndigande tillsammans med föreningens antagna stadgar.

3.   Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till Förbundet redan ansluten förening.

4.   Föreningen har betalat av Förbundet fastställd medlemsavgift, som skall första året baseras på det månadsantal föreningen har kvar på året vid inträdet i Förbundet, eller sådan annan beräkningsgrund Förbundsstämman beslutat om.

5. Föreningen har en av Förbundet stilgodkänd instruktör.

6. Föreningen bedriver inte sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets anseende i samhället, eller som strider mot i 10 kap angivna etiska normer.

7. Föreningen tillhör inte annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurrerande Tävlingsverksamhet. Förening får bedriva barn, ungdoms- och motionsverksamhet inom andra stilar och budo arter, men i fråga om tävlingsverksamhet skall föreningen endast kunna tillhöra Förbundets Ju-jutsu stil, samt i förekommande fall de andra budo-arters stilar som upptagits i Förbundet eller som Förbundet har samarbete med, för det fall inte Förbundsstyrelsen lämnar särskilt tillstånd därtill.

 2.4            Förening som har sin verksamhet i Sverige, och som har erhållit medlemskap i Förbundet skall senast inom 30 dagar efter sådant medlemskap godkänts, uppvisa att medlemskap har sökts och beviljats i förbund tillhörande svenska Riksidrottsförbundet, om detta inte redan skett före medlemskapet till Förbundet beviljats.

 2.5            Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Förbundets nästkommande ordinarie förbundsstämma, som är sista och enda överprövningsinstans för Förbundet.

 3 § Utträde och uteslutning

 3.1            Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan om detta till Förbundet. Utträde ur Förbundet innebär alltid också utträde ur Förbundets tävlingsteam.

3.2            Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelser:

1. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år till Förbundet erlägga fastställda avgifter.

2. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år insända begärda årsrapportuppgifter.

3. Saknar godkänd instruktör.

4. Bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets anseende i samhället, eller som strider mot i dessa stadgar angivna etiska normer.

5. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar.

3.3            Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen, efter att föreningen beretts tillfälle att yttra sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet skall med angivande av skälen meddelas föreningen inom två veckor.

 3.4            Beslutet kan överklagas hos Förbundets ordinarie förbundsstämma, senast tre veckor efter det att beslutet kommit föreningen tillhanda.

 4 § Åtaganden

 4.1            Föreningen skall:

1. Följa Förbundets stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser och reglementen.

2. Till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av Förbundets stämma fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår.

3. Till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret rapportera antal medlemmar i föreningen på anvisat sätt.

4. På begäran lämna sina räkenskaper och övriga handlingar till Förbundet för granskning. Granskning som sker efter att årsstämma fastställt sådan räkenskap eller handling som avses, får endast ske av Förbundet på begäran av medlem i berörd förening eller om Förbundet finner att det föreligger särskilda skäl till granskningen.

5.   Föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsstämma och på denna, efter verkställd revision, ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 5 § Behörighet

5.1            Förening som inte uppfyller kraven enligt dessa stadgar vad avser tävling, eller fullgjort sina förpliktelser i övrigt men ändå inte är utesluten som medlem, har inte rätt att deltaga i någon av Förbundets finansierade  tävlingar, träningsläger eller övriga arrangemang utan att erlägga betalning därför, till sådant belopp som Förbundet bestämmer för den föreningen eller som gäller för annan utomstående på sådan aktivitet.

6 kap Tävlingar

 1 § Deltagande i tävlingar i Förbundets namn

 1.1       För att få delta som tävlande under Förbundets namn, samt i förekommande fall får möjlighet till stöd eller annat av Förbundet, skall den tävlande vara anmäld och upptagen i Förbundets tävlingsgrupp, benämnd Ju-Jutsu Ryu Fight Team.

1.2       Ansökan om att delta i tävlingsgruppen görs av föreningen för den enskilde medlemmens räkning. För att bli upptagen i tävlingsgruppen, skall den tävlande ha erhållit föreningsinstruktörens godkännande som lämplig.

1.3       Förbundet kan självständigt efter beslut av stilchef, biträdande stilchef eller förbundscoach, uppta enskild medlem i tävlingsgruppen. Ansökan kan även ske av enskild direkt till Förbundet, om förening saknar eller bedriver ringa tävlingsverksamhet.

7 kap Graderingar

 1 § Typer av graderingsformer

 1.1                    Gradering inom förbundet kan ske genom;

a)   Teknisk gradering

b)   Meritgradering

c)   Hedersgradering

d)   Kombination

 

§ 2  Examinator elevgrader

2.1               Gradering till elevgrader (6-1 kyu) beslutas av i Förbundet behörig instruktör eller av förening utsedd behörig examinator. Examinator skall vara lägst behärig klubbinstruktör inom Förbundet.

För att få examinera elevbälte skall examinatorn inneha lägst 2 kyu, dock alltid minst två grader högre än den grad som skall examineras.

2.2            Elevgrader kan endast examineras på föreningsnivå genom teknisk gradering. Efter ansökan från förening eller instruktör, kan elevgrad även tilldelas på merit efter beslut av förbundsstyrelsen eller RGK.

§ 3  Riksgraderingskommitté – RGK

3.1               Gradering till mästarbälte (1 dan uppåt) beslutas av  Riksgraderingskommittén (RGK).

3.2            RGK skall utgöras av lägst tre och högst sju ledamöter.

3.3            Ledamot i RGK utses av förbundsstyrelsen.

3.4            Ledamot av RGK skall inneha lägst 4 dan.

3.5            Vid gradering till mästarbälten, måste minst en ledamot vara innehavare av lägst den bältesgrad som skall graderas.

3.6            Vid högre gradering än vad högsta grad av ledamot i RGK innehar, får beslut om ny grad fattas av enig förbundsstyrelse med fastställande av förbundsstämma.

Förbundsstyrelsen får dock också i sådant särskilt fall förordna, att RGK får adjungera annan ledamot med högre eller samma motsvarande grad som skall graderas, från annan närbesläktad stil som är allmänt och internationellt erkänd.

§ 4  Regler för gradering

4.1            Förbundsstyrelsen fastställer i särskild graderingsföreskrift, vilka tekniker, former, meriter som skall gälla vid varje tillfälle för gradering. Ny graderingsföreskrift får inte börja gälla förrän efter tidigast en ordinarie förbundsstämma.

4.2            Hedergradering får beslutas av förbundsstyrelse efter förslag från förening eller medlem. Beslut om grad högre än 5 dan skall hedersgraderingen ske först efter beslut av förbundsstämman.

§ 5  Övergångsbestämmelser

5.1            Utövare som kommer från annan stil och innehar viss elevgrad i sådan stil, skall som utgångspunkt anses få behålla den grad denne haft i sin gamla vid stil inträdet i Ju-jutsu Ryu, förutsatt att det är fråga om en ju-jutsu stil som är allmänt erkänd inom eller utom Sverige. Vid övergång av elevgrad, äger inte utövaren rätt att agera examinator före den dag utövaren fullgjort minst en egen gradering inom Förbundet.

5.2            Vad som stadgas i punkt 5.1 ovan, gäller även dangrader. Dock skall alla dan-grader anmälas till förbundsstyrelsen och fastställas av denne, innan övergången är fullbordad. Förbundsstyrelsen skall särskilt bedöma om dangraden är i hög grad motsvarande vår egen bedömningsmall, eller vid avvikelse som inte är av mindre art, förordna om att graden gäller utan examinatorsrätt intill dess att utövaren fullbordat minst en gradering inom Förbundet.

5.3            Vid all övergång från annan stil, som i grunden inte utgör traditionell ju-jutsu, skall den enskildes kompetens och förutsättningar bedömas, samt i samtliga fall, även vid elevgrader, skall övergången godkännas av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen sätter i sitt ställe att vidta bedömningen.

8 kap Etiska normer

1 § Syfte

1.1        Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt utövande av idrott skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna.

 1.2        Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal, och avser att bidra till kampen mot våld inom och utom idrotten.

2 § Tillämpningsområden

 2.1            Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i anslutna föreningar.

2.2            Vid anlitande av utländska instruktörer vilkas värderingar och tekniker kan avvika från de svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion hålla sig därtill.

3 § Ansvar

 3.1            Föreningen skall ha av Förbundet stilgodkänd. Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet med Förbundets regler och normer.

 3.2            Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom sin förening och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer idrottens regler och normer.

3.3            Brott mot dessa regler skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara direktiv om gällande regler.

3.4            Varje instruktör och ledare som undervisar i självförsvar har skyldighet att informera utövare i brottsbalkens bestämmelser om nödvärnsrätt.

4 § Instruktion och träning

 4.1            Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som sker inom idrottslig forskning och utveckling.

4.2            Instruktör och ledare skall vara föredömen inom sin idrott och lära eleverna ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.

4.3            Vid undervisning skall instruktör:

1. Lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara enligt Förbundets normer.

2. Noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevernas färdighet, ålder och utveckling.

3. Ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler.

4.4            Instruktör och utövare får inte:

1. Träna av Förbundet ej godtagbara tekniker eller använda otillåtna redskap.

2. Använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker.

3. Utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker.

4. Tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra idrotter.

5. Uppträda på ett sådant sätt att Förbundets anseende och goda rykte skadas.

5 § Tävling

 5.1            Vid tävling skall för varje arrangemang gällande tävlingsregler noggrant följas.

6 § Marknadsföring

 6.1            All marknadsföring, inklusive uppvisning av Förbundets idrott, skall vara vederhäftig, saklig och sanningsenlig.

6.2            Alla skall vid marknadsföring av våra idrotter iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med allmänhet, myndighet och massmedia främja Förbundets anseende och goda rykte.

 7 § Tillsyn och efterlevnad

 7.1            Det åligger Förbundsstyrelsen och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följs.

7.2            I den mån förbundsstyrelsen beslutar om övergripande policy eller föreskrift rörande enskild fråga eller förhållningssätt och som inte i detalj styrs av stadgar, skall den tillämpas av alla i förbundet ingående kommittéer, föreningar och medlemmar, i den mån möjligt är, så snart beslut om sådan policy eller föreskrift trätt i kraft.

 

9 kap Bestraffningsärenden, överklagande, tvist

 1 § Överträdelser

1.1                    Medlem i Förbundet som i sin roll som utövare, instruktör eller annan funktionär inom förening eller inom uppdrag för Förbundet centralt, vidgår en överträdelse enligt dessa stadgar, kan tilldelas varning, avstängas eller uteslutas ur förening.

1.2                    Fråga om tilldelning av varning, avstängning eller uteslutning, får endast ske efter begäran av behörig styrelse i förening eller förbundsorgan, vari överträdelsen har begåtts. I fråga om tävling som sanktionerats av Förbundet, får sådan begäran ske av tävlingsledning eller huvudansvarig domare eller läkare för sådan tävling.

1.3                    Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får tilldelas varning, om överträdelsen inte bedöms som särskilt allvarlig. Tilldelad varning skall meddelas förbundsstyrelsen omgående. Tilldelad varning vare utan verkan efter 2 år från det att överträdelsen begicks.

1.4                    Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får avstängas från vidare utövning eller uppdrag, om överträdelsen kan bedömas som allvarlig. Bedömning skall då även tas hänsyn till om överträdelsen utgjort fara för annan, väsentligen utgör skada för förening eller Förbundet och de grundläggande värden som idrotten står för.

Avstängning får ske för en tid av lägst en månad, dock längst två år.

Medlem som tilldelats varning enligt punkt 1.3 ovan och inom två år begår ny överträdelse som skulle medföra ytterligare en varning, kan istället avstängas för en tid av längst ett år.

1.5                    Medlem som begår överträdelse enligt dessa stadgar får uteslutas från vidare utövning eller uppdrag, om överträdelsen kan bedömas som synnerligen allvarlig eller grov. Bedömningen skall då ta särskild hänsyn till allvarlig fara eller skada på annan, allvarlig fara eller skada för förening eller Förbundet, eller de grundläggandena värden som idrotten står för. Särskild bedömning av överträdelsen skall även ske, om det enligt det allmänna, genom laga kraft vunnen dom från domstol, utgör brott mot liv och hälsa, enskilds rättigheter och frihet, eller utgör brott mot lag och förordning i fråga om doping, narkotika eller liknande brott. Andra typer av brott skall endast beaktas om det är påkallat av särskilda skäl och ur allmänt intresse, samt om brottet varit riktat mot förening eller annan förbundsverksamhet.

Uteslutning får ske för en tid av lägst ett år, dock längst fem år, från tiden för överträdelsen eller brottet, om inte annat stadgas av t.ex. dopingorganisation, riksidrottsförbund eller av allmän domstol.

1.6                    Förening eller förbundsorgan har rätt att, i den mån det inte står i strid med åtgärdens syften, eller vid fråga om brott står i strid med det allmännas förtroende för påföljdens innebörd, aktivt erbjuda tidigare medlem som avstängts eller uteslutits enligt dessa stadgar, stöd eller programverksamhet för att kunna återuppta utövning eller uppdrag i förening eller förbundsverksamhet, eller annan idrottslig verksamhet, när avstängning eller uteslutning upphört.

Vad som i detta stycke stadgas, gäller också person som på grund av händelse eller brott hade kunnat uteslutas enligt dessa stadgar, men som inte varit medlem när händelsen eller brottet begicks. Således kan och bör förening och förbund värna om att tillvarata det allmännas intresse även i fråga om att hjälpa personer tillbaka in i samhället, även in i idrott, på lämpliga sätt som inte strider mot dessa stadgar eller allmän gällande rätt.

1.7                    Vid bedömningar om överträdelsens art och svårighetsgrad, samt även bedömning av lämplig åtgärd och längden av sådan åtgärd, skall i första hand vad som är allmänt vedertaget i svensk rätt råda. I den mån svensk idrott genom allmänna idrottsförbund skapat viss praxis, skall den med fördel användas.

3 § Överklagan

3.1            Vid överklagande av beslut från förening mot enskild medlem i förening, kan medlem inom 4 veckor efter föreningen avkunnat beslutet, hänskjuta frågan till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall då inom 3 månader efter frågan hänskjutits dit, ha avgjort frågan genom beslut. Beslut i förbundsstyrelsen skall i dessa frågor tas med kvalificerad majoritet. Om förbundsstyrelsen senast före utgången av tiden för avgörande, genom skriftligt meddelande till parterna för kännedom meddelar så, kan tiden för avgörande utökas med ytterligare 3 månader.

3.2            Vid överklagande av förbundsstyrelsens beslut skall ärendet hänskjutas till nästkommande ordinarie Förbundsstämma, som är sista instans.

Överklagande till förbundsstämman skall ha skett senast 4 veckor efter förbundsstyrelsen har avkunnat sitt beslut och beslutet meddelats parterna.

3.3            Beslut enligt denna § 3 om överklaganden, skall anses delgivet parterna senast inom 5 dagar efter att beslutet har sänts till partens kända adress som framgår av i ärendet lämnad uppgift.

3.4            Den som i instans är berörd av saken såsom part eller närstående till part, får inte vara delaktig i beslut enligt denna § 3, punkt 3.1, om överklaganden. På begäran från förbundsstyrelsen skall förbundsstyrelsen tillfälligt utse person som är medlem i Förbundet att inträda i jävig persons ställe i det aktuella ärendet, om så påfordras för att uppnå beslutsmässighet. I det fall valberedning vis vald, skall ledamot av valberedningen i första hand utses.

4 § Tvist

 4.1            Vid tvist om dessa stadgars giltighet, skall ordinarie Förbundsstämma avgöra tvisten.

———————

Dessa stadgar har i sin slutliga lydelse, fastställts av ordinarie förbundsstämma 2012-04-14.

Lämna ett svar