Förbundsstyrelse för 2017

Efter årsstämman konstituerade sig förbundsstyrelsen enligt följande:

Ordförande: Niclas Sjöberg
Vice ordförande: André Angantyr
Sekreterare: Cicci Nyström
Ledamot: Jesper Kedjevåg
Ledamot: Nico Christoforidis
Ledamot: Joakim Westroth
Ledamot: Kenny Friman
Suppleant: Staffan Hompe
Suppleant: Christian Vinblad

Kassör
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att utse en extern kassör utanför styrelsen. Styrelsen beslutade att utse Emil Gustafsson till förbundets externa kassör.

Kallelse o dagordning för JJR´s årsmöte

Årsmöteshandlingar:

Kallelse JJR Årsmöte 2017                    Fullmakt JJR årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse JJR 2016          Verksamhetssplan JJR 2017

Teknikkompendium Sweden jujutsu Ryu 3.0

 Proposition ang stadgeändring                     Bilaga 1 Proposition 2016 JJR – med tillägg

meritgradering 7 dan

Datum: 19/2 2017
Tid: 14.00
Plats: Scandic, Storgatsbacken 20E, Värnamo

Fullmaktsgranskning kl. 13.50–14.00
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare (kan även vara samma som justeringsmännen, om antalet deltagande föreningar vid stämman understiger tio till antalet)
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av ekonomiska förvaltningsberättelsen
10. Revisionernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
12 a Proposition gällande nya Graderingsföreskrifter och teknikkompendium
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet för en tid av två år (Niclas Sjöberg valdes 2016 och har således ett år kvar på sin post.)
20. Val av lägst tre och högst fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, varav lägst två ledamöter skall väljas för en tid av två år, samt lägst en och högst två suppleanter för en tid av ett år. (Jesper Kedjevåg, André Angantyr och Joakim Westroth är valda på två år och har således ett år kvar på sina poster.)
21. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter
22. Val av minst en, högst två revisorer.
23. Val av stilchef för en tid av tre år, samt val av biträdande stilchef för en tid av ett år. (Nuvarande stilchef Nico Christoforidis har ett år kvar på sin post.)
24. Mötets avslutande

Bra resultat under SM-veckan

SM medaljer i fighting:
Lars Karlsson Linköping:
-85kg brons
-94kg silver
+94kg guld
Frida Tullsson Linköping:
-62kg brons
Zeb Rydberg Karlstad:
-94kg brons
+94kg silver
Tim Nilsson NJS:
+94kg 4:a
Domare:
Emil Gustafsson
Niclas Sjöberg
Janet Smedberg
Cicci Nyström